مفاهیم در الگوی معماری مسکن روستایی پژوهشی مورد در روستاهای استان خراسان رضوی فصلنامه مسکن و محیط روستا | معماری نواز

تاریخچه و علل گرایش به معماری بومی در غرب، کشورهای اسلامی و ایران، معماری اقلیم گرم و خشک، 2، 7-24. ارزیابی چالش‌های فناوری‌های نوین در معماری و تعامل آن با ارزش‌های معماری اسلامی ایران. پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی.

اگر بخواهیم فراوانی موضوعات مورد طراحی معماران را ارزیابی کنیم متوجه می شویم که بالاترین میزان مربوط به طراحی مسکن یا خانه می معماری و ساختمان باشد. مسکن(خانه) بالاترین رفاه و آسایش را می خواهد، معمار می بایست بهترین طرح را ارائه دهد به نحوی که کاربر(صاحب خانه) فضایی متناسب با روحیات، جهان بینی و آسایش خود را دریافت کند. اینچنین طرحی نیازمند توانمندی معمار در مؤلفه های معماری مسکونی و تسلط کامل بر ضوابط و الزامات طراحی شهرداری شهر مورد طراحی می باشد.

  • جهت رسیدن‌ به این مهم رعایت نکاتی ضروری است که در این مقاله سعی خواهد شد پس از بررسی حدود آن‌ها، در قالب نتایج تحقیق مورد اشاره قرار گیرند.
  • 3استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
  • [۲].در اصطلاح عامیانه به این شهر لواسون می‌گویند.
  • ایدة نخست، ساخت مسکن بدون مشارکت مردمی، با مداخله و برنامه‌ریزی کاملا دولتی، و ایدة بعدی، مبتنی بر مشارکت حضور مردم در فرایند طراحی تا تولید است.

این مقاله قصد دارد اثر مولفه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که ابعاد اصلی مدرنیته را تشکیل می­دهند، بر ابعاد مختلف معـماری مجتمع­های مسکونی معاصـر در شهر تبریز مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل نشان می­دهد مدرنیته در ساخت معماری مجتمع­های مسکونی تبریز موثر بوده اما میزان تاثیر ابعاد مختلف مدرنیته در تحولات معماری مجتمع­های مسکونی تبریز یکسان نبوده و بعد اقتصادی بیشتر از سایر عوامل در شکل­گیری این بناها موثر بوده است. همچنین از بین مولفه­های اقتصادی، سودگرایی بیشترین تاثیر را در تمامی ابعاد معماری مجتمع­های مسکونی تبریز داشته است.

بشر در بستر مفاهیم می‌اندیشد و عمل می‌کند. این مفاهیم در همه ابعاد زندگی او حضور دارند. معماری نیز همانند تمامی دست ساخت‌های بشر، از نظام­های مفهومی ذهن او تبعیت می‌کند. با توجه به مجموعه تحقیقاتی که در عرصه معماری صورت گرفته است، می‌توان از الگوها به‌عنوان بستری برای بروز این نظام­ها در ساماندهی عناصر کالبدی نام برد. پرداختن به این نکته می‌تواند پاسخی باشد در برابر برخی ابهاماتی که در حال حاضر نسبت به چرایی کیفیت نامناسب خانه­های امروزی روستایی وجود دارد. این حیطه از معماری به‌عنوان میراث گران‌بها و غنی الگوهای گذشته، دغدغه­ای است که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است.

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

در این روند، معماران سعی دارند تا برای جلب مشارکت و حضور مردم از روش‌های ابداعی خویش بهره‌مند شوند. در کتاب حاضر، نمونه‌هایی از طراحی مسکن شهری ارائه می‌شود که در آن ساکنان می‌توانند مسکن خود را با توجه به نیازها و علایق خویش تغییر دهند. طرح‌ها و تصاویر ارائه‌شده در کتاب از نخستین همایش برگزیدة بین‌المللی شهرک‌های حاشیه‌ای در کشورهای در حال توسعه، انتخاب شده است. مهدوی­­نژاد، محمد جواد و منصوری مجومرد، پریناز، 1394، ورود جریا ن­های نوگرا به معماری معاصر ایران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 21، صص30-19. 3استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

تبیین مدل ارزیابی انتخاب و ترجیحات در ساختمان‌‌های مسکونی-آپارتمانی در مناطق شهری، مناطق 1، 6، 13 و 22 تهران

مفاهیم در الگوی معماری مسکن روستایی پژوهشی مورد در روستاهای استان خراسان رضوی فصلنامه مسکن و محیط روستا | معماری نواز

مطالب مرتبط